Giải pháp
  • Hệ thống đếm người

    Tăng cường hiệu quả chống thất thoát

    Quản lý chống thất thoát hàng hóa và tỷ lệ nhân viên dựa trên thờI gian cao điểm để bảo đám sự cân bằng giữa lưu lượng cao và tỷ lệ thất thoát bên trong cửa hàng. Khi hệ thống đếm ngườI thông minh liên kết dự liệu vớI hệ thống chống trộm, các nhà bán lẻ giảm tỷ lệ báo động giả