Dự án tiêu biểu
 • Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan

  Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan cung cấp hệ thống chương trình đào tạo đa dạng, chú trọng năng lực ngoại ngữ và công nghệ, đảm bảo thích ứng được với sự thay đổi của thị trường và xã hội.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống máy chiếu
  • Hệ thống công từ cho thư viện

  Hoàn thành năm 2010