Dự án tiêu biểu
  • Trụ sở Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

    Trụ sở nằm tại Quận 2, Tp. Hồ chí Minh; tòa nhà này có 18 tầng, điện tích sử dụng là 28,000 m2.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và bảo trì hệ thống điện nhẹ, hệ thống liên lạc và dữ liệu.

    Hoàn công: năm 2014.