Giải pháp
  • Hệ thống gọi y tá

    Hệ thống gọi y tá được thiết kế gần nhất theo như công việc bận rộn của những người y tá. Hệ thống giúp là giảm khối lượng công việc, tối ưu hóa thời gian dành cho những ca đặc biệt nghiêm trọng và làm giảm áp lực trong môi trường làm việc.

    Hệ thống này giúp cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân và nâng cao hiệu quả làm việc cho nhân viên. Hơn nữa, nó làm giảm rủi ro và hơn cả là làm giảm chi phí tổng thể.

    VISCO thiết kế và cung cấp giải pháp với hệ thống từ Commax hoặc Austco.