Giải pháp
  • Hệ thống cáp cấu trúc (Vivanco / Vericom)

    Cáp có cấu trúc giúp cho mạng lưới trong cơ sở hạ tầng dễ dàng quản lí trong việc di chuyển, thêm, thay thế hoặc nâng cao bất kì phần nào của mạng lưới tại bất bì thời điểm nào mà không gây ra thời gian chết hay gián đoạn. Cáp có cấu trúc cũng góp phần làm giảm chi phí lắp đặt nội thất đáng kể.

    Với sản phẩm từ Vivanco kết hợp với giải pháp từ VISCO, những công trình của bạn sẽ có ngay một lợi thế chiến lược từ đầu và sẽ bền vũng trong nhiều năm tới.