Dự án tiêu biểu
  • Ngân hàng quân đội

    Vị trí: số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

    VISCO cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì: 


    Bức tường lửa dữ liệu của Oracle tích hợp với dữ liệu tiêu chuẩn thanh toán bằng thẻ giúp tổ chứ bảo vệ chủ thẻ, cho phép tổ chức xử lí thẻ tín dụng mà tránh số tiển phạt lớn, đồng thời làm giảm đáng kể việc phá hoại dữ liệu.

    Hoàn thành vào năm 2016.